Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Begrafenisonderneming Van Leusden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie Begrafenisonderneming Van Leusden een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon voor genoemde Onderneming.

b. Overeenkomst:
de tussen de Opdrachtgever en Begrafenisonderneming Van Leusden tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging, zoals vastgelegd in deze overeenkomst.

c. Toeleverancier:
de partij die aan Begrafenisonderneming Van Leusden zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

d. Begrafenisonderneming Van Leusden:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.

e. Uitvaartverzorging:
de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.

f. Voorschotten:
voorschotten die door Begrafenisonderneming Van Leusden ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Begrafenisonderneming Van Leusden zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 Begrafenisonderneming Van Leusden dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en overeenkomst
3.1 Begrafenisonderneming Van Leusden gaat een overeenkomst met de Opdrachtgever aan en kan daarbij gebruikmaken van de overeenkomst van Begrafenisonderneming Van Leusden. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de Overeenkomst juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 De Opdrachtgever dient Begrafenisonderneming Van Leusden tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, dan wel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
3.3 In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door Begrafenisonderneming Van Leusden worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de Overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door Begrafenisonderneming Van Leusden.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten
4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Begrafenisonderneming Van Leusden op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden - voor zover mogelijk -vermeld in de Overeenkomst.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal Begrafenisonderneming Van Leusden een promemorie post opnemen.
4.4 Begrafenisonderneming Van Leusden zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de promemorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met Begrafenisonderneming Van Leusden wat betreft de promemorie posten te wijzigen, tenzij Begrafenisonderneming Van Leusden in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Begrafenisonderneming Van Leusden worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Begrafenisonderneming Van Leusden daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Begrafenisonderneming Van Leusden bevorderen dat correctie plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Begrafenisonderneming Van Leusden worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van correctie van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van correctie voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering
6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Begrafenisonderneming Van Leusden.
6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken
7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, liturgieën, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door Begrafenis- onderneming Van Leusden is opgesteld, goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Begrafenisonderneming Van Leusden voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Begrafenisonderneming Van Leusden kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan Begrafenisonderneming Van Leusden toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Begrafenisonderneming Van Leusden niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 Begrafenisonderneming Van Leusden zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Begrafenisonderneming Van Leusden staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media.
7.5 Indien Begrafenisonderneming Van Leusden heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen
8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Begrafenisonderneming Van Leusden. Tenzij anders overeengekomen, draagt Begrafenisonderneming Van Leusden dan zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van achtentwintig (28) dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Begrafenis-onderneming Van Leusden worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.
8.3 Begrafenisonderneming Van Leusden staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens Begrafenisonderneming Van Leusden niet op.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Indien Begrafenisonderneming Van Leusden in het kader van de Overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de Opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan Begrafenisonderneming Van Leusden voldoen.
9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Begrafenisonderneming Van Leusden betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
9.3 Begrafenisonderneming Van Leusden heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door Begrafenisonderneming Van Leusden te verlenen dienst(en). Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door Begrafenisonderneming Van Leusden te leveren goederen, maximaal 50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota. Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan Begrafenisonderneming Van Leusden heeft voldaan, heeft Begrafenisonderneming Van Leusden het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
9.4 Bij contante betaling wordt door Begrafenisonderneming Van Leusden een bewijs van betaling verstrekt.
9.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Begrafenisonderneming Van Leusden is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend.

9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Begrafenisonderneming Van Leusden gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende wetgeving.
9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door Begrafenisonderneming Van Leusden schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien (14) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling.
9.8 Begrafenisonderneming Van Leusden heeft het recht om met betrekking tot de Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft Begrafenisonderneming Van Leusden het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Begrafenisonderneming Van Leusden neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
10.2 Begrafenisonderneming Van Leusden is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
10.3 Begrafenisonderneming Van Leusden is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4 De Opdrachtgever vrijwaart Begrafenisonderneming Van Leusden tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor Begrafenisonderneming Van Leusden niet aansprakelijk is.
10.5 Begrafenisonderneming Van Leusden kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van Begrafenisonderneming Van Leusden (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Begrafenisonderneming Van Leusden aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Begrafenisonderneming Van Leusden verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan Begrafenisonderneming Van Leusden uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van Begrafenisonderneming Van Leusden beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de Opdrachtgever aan Begrafenisonderneming Van Leusden betaald dient te worden uit hoofde van de Overeenkomst.
10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.

Artikel 11 – Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij Begrafenisonderneming Van Leusden ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Begrafenisonderneming Van Leusden ingediend worden.
11.3 Begrafenisonderneming Van Leusden zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid
12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn.
12.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft Begrafenisonderneming Van Leusden het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als medeopdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.

Artikel 13 – Uitvoering
Begrafenisonderneming Van Leusden is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy
14.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving. De Opdrachtgever geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zijn ondubbelzinnige toestemming aan Begrafenisonderneming Van Leusden. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door Begrafenisonderneming Van Leusden en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van Begrafenisonderneming Van Leusden.
14.2 Indien door Begrafenisonderneming Van Leusden, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door Begrafenisonderneming Van Leusden uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt Begrafenisonderneming Van Leusden direct de gemaakte opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. De in artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.
14.3 Het bepaalde in 14.2 geldt in gelijke zin voor eventuele opnames die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. Begrafenisonderneming Van Leusden draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online genodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan downloaden.
Begrafenisonderneming Van Leusden vernietigt de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

Artikel 15 – Geschillen
15.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Begrafenisonderneming Van Leusden kunnen ontstaan zullen worden behandeld door de rechtbank te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn op 30 november 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder dossiernummer 11020133.

 

Waarom uw uitvaart bij Van Leusden:

çheck

Goede voorzorg

çheck

Begeleiding

çheck

Leiding op de dag van de uitvaart

çheck

Nazorgbezoeken

çheck

Gediplomeerde uitvaartverzorgers

  • 35 jaar ervaring
  • Goede nazorg
  • Één contactpersoon
  • Afspraak = afspraak